× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
06 lutego 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/2022

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 roku, została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 30/B/16/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.  z wyłączeniem załącznika nr 4 tej Karty aktualizacji pt.: „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami”.

Zawarte w Karcie aktualizacji nr 30/B/16/2022 zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD") wynikają z:

  • ustawy z dnia 20 maja 2021r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1093 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1505),
  • ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1873),
  • ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 2269),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2010),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2343), oraz
  • korekt redakcyjnych, w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 30/B/16/2022 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzi w życie w 14 (czternastym) dniu od dnia opublikowania karty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, czyli od dnia 20 lutego 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja URE ws Karty aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/2022 Pobierz

Karta aktualizacji IRiESD nr 30/B/16/2022 Pobierz