12 maja 2023

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 37/K/2/2023 zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obejmują dostosowanie IRiESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) wprowadzone Kartą Aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 26 kwietnia 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2023.LK.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 37/K/2/2023 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 12.06.2023 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji nr 37/K/2/2023 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 37/K/2/2023 Pobierz