30 marca 2022

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD") wynikają z:

  1. ustawy z dnia 20 maja 2021r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1093 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1505),
  3. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1873),
  4. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 2269),
  6. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2010),
  7. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209),
  8. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2343)

oraz korekt redakcyjnych, w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorów aktów prawnych.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 30/B/16/2022 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Projekt Karty aktualizacji nr 30/B/16/2022
Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 30/B/16/2022