× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

 2. Korzystanie z Aplikacji jest uzależnione od akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: https://stoen.pl/pl/strona/regulamin-wizyt w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. 

 5. Każdy Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Aplikacji treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Administrator – spółka Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej  46, 00-672 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000270640, kapitał zakładowy 2 628 938 750,00 zł, wpłacony w całości, NIP 525-238-60-94.

 2. Aplikacja – dostępna w serwisie internetowym stoen.pl aplikacja działająca pod adresem https://stoen.pl/pl/strona/umawianie-wizyty, umożliwiająca Użytkownikowi zarezerwowanie wizyty  w Biurze Obsługi Klientów – Dystrybucja. 

 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Aplikacji.

 4. Biuro Stoen Operator – Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja, Stoen Operator   Sp. z o.o. zlokalizowany na terenie Warszawy. Adres biura dostępny  na stronie: http://stoen.pl/strona/kontakt

§ 3 Sposób korzystania z usługi umawiania wizyt poprzez Aplikację

 1. Administrator będzie udostępniał nieodpłatnie usługę umawiania wizyt w Biurze Stoen Operator za pośrednictwem Aplikacji według zasad określonych poniżej. 

 2. W celu skorzystania z usługi należy za pośrednictwem Aplikacji wypełnić wszystkie wymagane pola formularza (w tym numer telefonu oraz adres e-mail), preferowaną datę wizyty, a następnie nacisnąć przycisk „Umów wizytę”.

 3. Po umówieniu wizyty Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji wizyty za pośrednictwem sms oraz e-mail, z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji wizyty.

 4. Przybycie do Biura Stoen Operator potwierdza się poprzez wydrukowanie biletu z biletomatu, znajdującego się przed wejściem na Salę Obsługi Klientów, używając do tego celu numeru telefonu podanego podczas rejestracji wizyty za pośrednictwem Aplikacji. 

 5. Po wyświetleniu się na głównym ekranie w Biurze Stoen Operator numeru wskazanego na pobranym bilecie, wskazany zostanie Użytkownikowi numer stanowiska obsługowego, w którym zrealizowana zostanie wizyta umówiona za pośrednictwem Aplikacji.

 6. W przypadku pobrania biletu z krótszym niż 15 minut wyprzedzeniem lub po upływie wyznaczonej godziny, na którą umówiona została wizyta, czas jej realizacji może ulec przesunięciu. W przypadku niepobrania biletu do 15 min po wyznaczonej godzinie wizyty, rezerwacja zostanie anulowana. 

 7. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez naciśnięcie linku, który Użytkownik otrzymał na wskazany adres e-mail przy potwierdzeniu umówienia wizyty poprzez Aplikację. 

 8. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez opuszczenie Serwisu.

 9. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju funkcjonalności. 

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej: 

 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X

 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3

 • włączona obsługa JavaScript i Cookies;

 • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.

 • dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi rezerwacji wizyty poprzez Aplikację można kierować poprzez:

  1. formularz kontaktowy na stronie www.stoen.pl dostępny w zakładce Kontakt,

  2. telefonicznie pod numerem: Klienci indywidualni - 22 821 31 31 ( 24 godziny / 7 dni w tygodniu), Klienci biznesowi - 22 821 30 11 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, koszt połączenia wg stawek operatora), 

  3. poprzez indywidualne konto Użytkownika w E-bok, 

  4. osobiście w Biurze Stoen Operator, ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.

 3. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że uznał reklamację.

 4. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 6 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika. W takim przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z usługi dostępnej w Aplikacji.

§ 7 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Aplikacji, w tym do wprowadzania zmian w zakresie dostępnego Biura Stoen Operator, ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Aplikacji z użytku.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Aplikacji. 

 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem usługi umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usługi umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji, Administrator i Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego mogą rozstrzygać w drodze polubownej, w tym za odrębną zgodą Stron, przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.
  Kontakt: ul. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa,
  e-mail: koordynator@ure.gov.pl
  https://ure.gov.pl/pl/koordynator-ds-negocjac/kontakt-adr/7066,Kontakt-ADR.html

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
   

Regulamin Aplikacji umawiania wizyt w Biurze Stoen Operator Sp. z o.o.