03 lutego 2023

Projekt zaktualizowanego Załącznika do Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. („Stoen Operator”) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator, a tym samym rozpoczyna się proces konsultacji w zakresie zmiany Załącznika nr 4 projektu Karty aktualizacji nr 30/B/16/2022 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”). Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 4 stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 30/B/16/2022 IRiESD.

W toku postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia projektu Karty aktualizacji nr 30/B/16/2022 IRiESD toczącego się przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Stoen Operator został wezwany do zmiany Załącznika nr 4 „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” i poddanie go procesowi ponownych konsultacji. W związku z wezwaniem Stoen Operator opracował i poddaje konsultacjom nowe brzmienie Załącznika nr 4 do IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożonym do konsultacji Załącznikiem nr 4 do IRiESD oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 05 marca 2023 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Projekt Załącznika nr 4 do IRiESD Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Załącznika nr 4 do IRiESD  Pobierz