19 stycznia 2023

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z:

  1. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505) w zakresie przypisania standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej C11s przewidzianej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z późn. zm.),
  2. konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się aktualizacji trybu i sposobu procedowania zmian IRiESD.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 33/B/18/2023 oraz o ewentualne zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 20 lutego 2023 r.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji nr 33/B/18/2023 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 33/B/18/2023 Pobierz