× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Więcej informacji znajdziesz tutaj
17 maja 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 33/B/18/2023

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 roku, została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 33/B/18/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.

Zawarte w Karcie aktualizacji nr 33/B/18/2023 zmiany zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD") wynikają z:

  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505) w zakresie przypisania standardowego profilu zużycia energii elektrycznej dla nowej grupy taryfowej C11s przewidzianej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z późn. zm.),
  • konieczności doprecyzowania postanowień IRiESD odnoszących się aktualizacji trybu i sposobu procedowania zmian IRiESD.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 33/B/18/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzi w życie w 7 (siódmym) dniu od dnia opublikowania karty w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, czyli od dnia 24 maja 2023 roku.

Dokumenty do pobrania:

Decyzja Prezesa URE i Karta aktualizacji IRiESD nr 33/B/18/2023 Pobierz