06 września 2023

Karta aktualizacji IRiESD nr 35/B/19/2023

Szanowni Państwo,
zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.16.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 35/B/19/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie Stoen Operator Sp. z o.o.
Niniejsza Karta aktualizacji IRiESD obejmuje zmiany wynikające z:

1. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1093 z późn. zm.),

2. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 234),

3. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788),

4. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej część „Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2022.LK.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 35/B/19/2023 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 15 września 2023 roku

Dokumenty do pobrania:

Karta aktualizacji IRiESD nr 35/B/19/2023  Pobierz

Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Kartę aktualizacji IRiESD nr 35/B/19/2023 Pobierz