× Zamrożenie ceny prądu – Tarcza Solidarnościowa. Więcej informacji znajdziesz tutaj
× Zwiększamy bezpieczeństwo eBOK – wprowadziliśmy uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
21 kwietnia 2023

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji nr 35/B/19/2023 zmiany zapisów IRiESD wynikają z:

  1. ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1093 z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie procesów rynku energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 234),
  3. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 788),
  4. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej część „Sposób funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz współpracy Operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, działającego jako Operator informacji rynku energii, z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06 kwietnia 2023 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2022.LK.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 35/B/19/2023  oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 21.05.2023 r. włącznie.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@stoen.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Karty aktualizacji nr 35/B/19/2023 Pobierz

Formularz zgłoszenia uwag do Karty aktualizacji nr 35/B/19/2023 Pobierz