Ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami. Więcej informacji znajdziesz tutaj
19 października 2022

Tarcza solidarnościowa – pytania i odpowiedzi

  1. Kogo dotyczą zapisy ustawy?

Ustawa skierowana jest do grupy taryfowej G, tzw. odbiorców uprawnionych czyli

1) gospodarstw domowych,

2) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych,

3) lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania,

4) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

5) domów letniskowych, domów kempingowych, altan w ogródkach działkowych,

6) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

7) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

8) węzłów cieplnych, hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

  1. Jakie przywileje przewidziano dla odbiorców uprawnionych?

Za zużycie wynoszące maksymalnie 2000 kWh albo:

- 3 000 kWh dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwo rolne oraz odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny,

- 2 600 kWh dla odbiorców uprawnionych, zamieszkujących w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi w rozliczeniach w roku 2023 uwzględnione będą stawki opłat za dystrybucję z roku 2022.

Powyżej tych progów będą obowiązywały stawki z taryfy dystrybucji dla roku 2023.

  1. Zużywam energię w gospodarstwie domowym. Czy muszę składać oświadczenie?

Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, w 2023 r. jesteś uprawniony do limitu zużycia 2000 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.

  1. Jak mogę złożyć oświadczenie?

Pobierz i wypełnij oświadczenie (link znajdziesz tutaj) i podpisz je na jeden z poniższych sposobów:

1) własnoręcznym podpisem na wydrukowanym oświadczeniu, jeśli zamierzasz osobiście złożyć je w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo wysłać za pośrednictwem poczty polskiej,

2)  elektronicznie, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego (certyfikat z e-Dowodu), podpisu przez ePUAP (tutaj sprawdzisz jak:https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub za pomocą poczty: operator@stoen.pl.

Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

  1. Do kiedy mogę złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci limit 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2022 r., złóż oświadczenie do 30.06.2023 r.

  1. Co mam zrobić, jeśli nabędę uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 roku?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., złóż oświadczenie (link znajdziesz tutaj) w terminie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. Wtedy limit zużycia prądu wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r. i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień. Jeśli złożysz oświadczenie w terminie późniejszym niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia, rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

  1. Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2023r.dla: a) istniejącego PPE; b) nowego PPE?

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii, to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy, to limit zużycia wyliczymy od początku 2023r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla danego PPE to przy przejęciu licznika Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

  1. Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej Twój limit zużycia liczony będzie od początku 2023r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym  PPE.

  1. Co mam zrobić jeśli w trakcie 2023 r. stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują