29 grudnia 2023

Tarcza solidarnościowa w 2024 roku

Tarcza solidarnościowa w 2024 roku – pytania i odpowiedzi:

  1. Kogo dotyczą zapisy ustawy?

Ustawa skierowana jest do odbiorców uprawnionych, czyli dotyczy:

1) gospodarstw domowych,

2) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych,

3) lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania,

4) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

5) domów letniskowych, domów kempingowych, altan w ogródkach działkowych,

6) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

7) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

8) węzłów cieplnych, hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

9) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

10) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie są deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych ich lub osoby najbliższej*,

w zakresie zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2. Jakie przywileje przewidziano dla odbiorców uprawnionych?

Za zużycie wynoszące maksymalnie 1500 kWh albo:

 1. 2 000 kWh dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwo rolne oraz odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
 2. 1 800 kWh dla odbiorców uprawnionych, zamieszkujących w gospodarstwach domowych z osobami niepełnosprawnymi,

w rozliczeniach w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. uwzględnione będą stawki opłat za dystrybucję z roku 2022.

Dodatkowo Ustawa przewiduje limity:

 1. 1500 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest deweloperem, a budynek ten ma służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych lub osoby jemu najbliższej*,
 2. 125 kWh dla domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego – w przypadkach wspólnego pomiaru.

Powyżej tych progów będą obowiązywały stawki z taryfy dystrybucji dla roku 2024.

3. Złożyłem oświadczenie w roku 2023, czy muszę zatem składać ponownie oświadczenie dla rozliczeń w I półroczu 2024 roku?

 1. Jeżeli oświadczenie odbiorcy uprawnionego było złożone w roku 2023 – w rozliczeniach w I półroczu 2024 r. zostanie ono również uwzględnione i nie ma potrzeby jego ponownego składania.
 2. Jeśli uprawnienie do zwiększonego limitu nabyłeś/nabyłaś w 2023 roku, ale nie zostało ono jeszcze złożone, aby nabyć uprawnienia w 2024 roku musisz takie oświadczenie złożyć najpóźniej do 31 marca 2024 r.
 3. Jeśli jednak nabyłeś/nabyłaś uprawnienia do zwiększonego limitu dopiero w czasie trwania 2024 roku to musisz złożyć oświadczenie o nabyciu takiego uprawnienia niezwłocznie po jego uzyskaniu.
 4. Jako odbiorca w gospodarstwie domowym w grupie taryfowej G, niezużywający energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w 2024 r. jesteś uprawniony do podstawowego limitu zużycia 1500 kWh bez konieczności składania Oświadczenia.

  4. Jak mogę złożyć oświadczenie?

Pobierz i wypełnij oświadczenie () i podpisz je na jeden z poniższych sposobów:

 1. własnoręcznym podpisem na wydrukowanym oświadczeniu, jeśli zamierzasz osobiście złożyć je w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo wysłać za pośrednictwem poczty polskiej,
 2. elektronicznie, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, podpisu osobistego (certyfikat z e-Dowodu), podpisu przez ePUAP (tutaj sprawdzisz jak: ) lub za pomocą poczty: .

Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

  5. Do kiedy mogę złożyć oświadczenie?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Ci podwyższony limit lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu do 31.12.2023 r. i nie złożyłeś jeszcze oświadczenia w roku 2023, złóż oświadczenie do 31.03.2024 r.

  6. Co mam zrobić, jeśli nabędę uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2024 roku?

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie I półrocza 2024 r., złóż oświadczenie () w terminie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. Wtedy limit zużycia prądu wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień. Jeśli złożysz oświadczenie w terminie późniejszym niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia, rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

  7. Co w sytuacji, gdy zawieram nową umowę w trakcie 2024 roku dla:

 1. istniejącego PPE,
 2. nowego PPE?

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii, to limit zużycia  wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać. Jeśli w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy, to limit zużycia wyliczymy od początku 2024r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla danego PPE to przy przejęciu licznika Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

  8. Co w sytuacji, gdy zmienię sprzedawcę energii elektrycznej?

Jeśli w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej Twój limit zużycia liczony będzie od początku 2024r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego PPE. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia w tym PPE.

  9. Co mam zrobić jeśli w trakcie 2024 roku stracę uprawnienia do podwyższonego limitu?

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

--

* Odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.15) ), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600).